Pic Name
012 Rais Hadj Mubarek [PL-877EKM Kilo]
1988
SSK - Hunter-Killer Submarine
022 Rais Hadi Slimane [PL-636M Kilo]
2011
SS - Attack/Fleet Submarine
PL-633 Romeo
1983, 3x
SS - Attack/Fleet Submarine