General data:
Type: Sensor Group Altitude Max: 0 m
Range Max: 0 km Altitude Min: 0 m
Range Min: 0 km Generation: Not Applicable (N/A)
Sensors / EW:
Sharik [Laser Rangefinder] - Laser Rangefinder
Laser Rangefinder
Max Range: 20 km
Sharik [IR] - (3rd Gen, Surveillance) Infrared
Infrared, Surveillance Camera
Max Range: 55.6 km
Sharik [TV Camera] - (3rd Gen, Surveillance) Visual
Visual, Surveillance TV Camera
Max Range: 55.6 km