General data:
Type: Sensor Group Altitude Max: 0 m
Range Max: 0 km Altitude Min: 0 m
Range Min: 0 km Generation: Not Applicable (N/A)
Sensors / EW:
Cygnus 2 [ECM] - (Group, Assoc w Cutlass) ECM
OECM & DECM, Offensive & Defensive ECM
Max Range: 0 km
Cygnus 2 [ESM] - (Group, Assoc w Cutlass) ESM
ELINT
Max Range: 926 km