Pic Name
SAM Bn (SA-3b Goa [S-125M Pechora])
1978
SAM Sec (SA-16 Gimlet [9K310 Igla-1] MANPADS x 3)
1994
SAM Sec (SA-18 Grouse [9K38 Igla] MANPADS x 3)
1997 14x