Pic Name
AAA Bty (57mm S-60 x 6, RPK-1M1 FCR)
AAA Sec (30mm M53/59 Praga x 2)
PLDvK vz. 53/59
Radar (Bar Lock B [P-37])
CGI
Radar (Dog Ear [9S80])
1984 SA-13
Radar (Flat Face A [P-15])
SA-3
Radar (Flat Face B [P-19])
Radar (Long Track [P-40])
Radar (Patty Cake HF [PRV-9])
Radar (Spoon Rest D [P-18])
SA-6
Radar (Thin Skin A HF [PRV-9])
Radar (Thin Skin B HF [PRV-16])
Radar (Tin Shield A [5N59])
Radar (Tin Shield B [5N59S/36D6])
1990 SA-10b
SAM Bn (SA-10b Grumble [S-300PS])
1990 6x TEL, 1x + Tin Shield B, 1x Bn
SAM Bn (SA-2b Guideline [S-75 Dvina])
SAM Bn (SA-2f Guideline [S-75M Volkhov])
1966
SAM Bn (SA-3b Goa [S-125M Pechora])
1974
SAM Bn (SA-6a Gainful [2K12E Kvadrat])
1976 5x Bn + Long Track + Thin Skin B HF + Spoon Rest D + Flat Face B
SAM Bn/2 (SA-8b Gecko Mod-0 [9K33M2 Romb])
1985 2x Plt pr Bn, 5x Bn + Long Track + Thin Skin B HF + Flat Face B pr Regt
SAM Bty (SA-4 Ganef [2K11 Krug])
1x Brigade, 3x Bty pr Bn, 3x Bn + Long Track + Thin Skin B HF pr Bde
SAM Grp (SA-5c Gammon [S-200M Vega M], 2x Bn)
1985 1x Grp, Rapotice
SAM Grp (SA-5c Gammon [S-200M Vega M], 3x Bn)
1985 1x Grp, Dobříš
SAM Plt (SA-13 Gopher [9K35 Strela-10])
1984 2x Plt + Dog Ear pr Bty
SAM Plt (SA-9b Gaskin [9K31 Strela-1])
2x Plt
SSM Bn (FROG-7 [9K52 Luna-M] TEL)
Vehicle (Soft Ball ELS [KRTP-81 Ramona])
1980 1x, 4x pr system
Vehicle (Soft Ball ELS [KRTP-81M Ramona])
2x, 4x pr system
Vehicle (Trash Can ELS Trash Can [KRTP-91 Tamara-M])
4x, 3x pr system