Pic Name
Inf Plt (Cuban Army)
Radar (Flat Face A [P-15])
Radar (Long Track [P-40])
Radar (Spoon Rest C [P-12])
Radar (Thin Skin B HF [PRV-16])
SAM Bn (SA-2b Guideline [S-75 Dvina] T-55 Tracked TEL Upgrade)
2005
SAM Bn (SA-2b Guideline [S-75 Dvina])
SAM Bn (SA-3b Goa [S-125M Pechora] T-55 Tracked TEL Upgrade)
SAM Bn (SA-3b Goa [S-125M Pechora])