Pic Name
AAA Bty (100mm KS-19 x 4)
AAA Bty (100mm KS-19 x 4, Fire Can FCR)
AAA Bty (12.7mm DSHK x 4)
AAA Bty (14.5mm/79 ZPU-4 Quad x 4)
AAA Bty (23mm ZSU-23-4 Shilka x 2)
AAA Bty (37mm T55/M1939 Single x 4)
AAA Bty (37mm T65 Twin x 4)
AAA Bty (57mm M1950 x 4 + Fire Can FC)
AAA Bty (57mm M1950 x 4)
AAA Bty (57mm S-60 x 6, Fire Can [SON-9])
1960
AAA Bty (57mm ZSU-57-2 x 4)
1963
AAA Bty (85mm KS-12 x 4)
1955 -Fire Can [SON-9]
AAA Bty (85mm KS-12 x 4)
1955
AAA Bty (GAZ-66 (23mm ZU-23-2 AAMG) x 4)
AAA Bty (ZPU-1 x 4)
AAA Bty (ZPU-2 x 4)
AAA Bty (ZPU-4 x 4)
AAA Sec (40mm/60 Bofors x 2)
2x pr Bty
Anti-Tank Sect AT-2 Swatter B [9M17M Skorpion-M]
1966
Anti-Tank Sect AT-3 Sagger A [9M14 Malyutka]
1966
Anti-Tank Sect B-10 recoilless rifle (82mm)
Anti-Tank Sect GAZ-69 [M40 recoilless rifle (105mm)]
Anti-Tank Sect RPG
Anti-Tank Sect SPG-82 recoilless rifle (82mm)
Anti-Tank Sect SPG-9 recoilless rifle (77mm)
Armored Plt (IS-3 MBT x 3)
1959
Armored Plt (PT-76B x 3)
1972
Armored Plt (SU-100 SPG)
1959
Armored Plt (SU-100 SPG)
1959
Armored Plt (T-10M MBT x 3)
1972
Armored Plt (T-34/85 MBT)
1956
Armored Plt (T-54 MBT)
1956 Export
Armored Plt (T-55 MBT)
1967
Armored Plt (T-62 MBT x 3)
1972
Armored Plt (T-62 MBT x 3)
1970
Arty Bty (122mm D-74 Howitzer x 6)
1955
Arty Bty (122mm M1938 Howitzer x 6)
Arty Bty (122mm/38 D-30 2A18 Towed Howitzer x 6)
1965
Arty Bty (122mm/38 D-30 2A18 Towed Howitzer x 6)
1972
Arty Bty (130mm/52 M-46 M1954 Towed Howitzer x 6)
Arty Bty (130mm/52 M-46 M1954 Towed Howitzer x 6)
1958
Arty Bty (152mm/25 D-20 M1955 Howitzer x 6)
Arty Bty (85mm D-44 Howitzer x 6)
Arty Bty (BM-13 Katyusha x 6)
1960
Arty Bty (BM-14 x 6)
1962
Arty Bty (BM-21 Grad MLRS x 6)
1966
Arty Bty (BM-21 Grad MLRS x 6)
1964
Coastal Arty Bty (100mm KS-19 x 3)
Coastal Arty Bty (130mm/52 M-46 M1954 Towed Howitzer x 6)
Inf Plt (Syrian Army)
Mech Inf Plt (AT-1 Snapper IFV)
1970
Mech Inf Plt (AT-1 Snapper IFV)
1970
Mech Inf Plt (AT-3 Sagger A IFV)
1969
Mech Inf Plt (BMP-1 [AT-3 Sagger A] IFV x 3)
1970 1000x
Mech Inf Plt (BMP-1 [AT-3 Sagger B] IFV x 3)
1970
Mech Inf Plt (BRDM-1 APC)
1970
Mech Inf Plt (BRDM-2 APC)
1969
Mech Inf Plt (BTR-152 APC)
1956
Mech Inf Plt (BTR-40 APC)
1955
Mech Inf Plt (BTR-50 APC x 4)
1966 Widely Exported
Mech Inf Plt (BTR-60PB APC)
1973
Mech Inf Plt (MT-LB APC)
1972
Mech Inf Plt (Syria)
Mech Recon Plt (BRDM-1 APC)
1968
Mech Recon Plt (BRDM-2 APC)
1969
Motor Rifle Plt (BTR-152 APC x 4)
Widely Exported
Motor Rifle Plt (BTR-60PB APC x 4)
Widely Exported
Radar (Flat Face B [P-19])
Radar (Gun Dish [RPK-2 Tobol])
SA-9b
Radar (Long Track [P-40])
Radar (Sheet Bend)
Radar (Spoon Rest D [P-18])
SA-6
SAM Bn (SA-2b Guideline [S-75 Dvina])
1968
SAM Bn (SA-2d Guideline Mod 2 [S-75M Volga])
1974
SAM Bn (SA-3b Goa [S-125M Pechora])
1973
SAM Bn (SA-6a Gainful [2K12E Kvadrat])
1968 5x Bn + Long Track + Thin Skin B HF + Spoon Rest D + Flat Face B
SAM Bn/2 (SA-8b Gecko Mod-0 [9K33M2 Romb])
1979 2x Plt pr Bn, 5x Bn + Long Track + Thin Skin B HF + Flat Face B pr Regt
SAM Plt (SA-9b Gaskin [9K31 Strela-1])
2x Plt
SAM Sec (SA-7a Grail [9K32 Strela-2] MANPADS x 3)
SSM Bn (FROG-7 [9K52 Luna-M] TEL)
1973
SSM Bn (SS-1 Scud B [9K72 Elbrus] TEL)
1979 3x
SSM Bn (SS-1 Scud B [9K72 Elbrus] TEL)
1973 Conventional